ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Документи

Прикачени документи

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ОТФУ 11 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ОТФУ 10 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ОТФУ 9 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ОТФУ 8 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 8-10 КЛАС- ЗФО ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ДЪРВОРЕЗБАРСТВО 11 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 12 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО- ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 11 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО- ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 10 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 9 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 8 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
ЗАПОВЕД ЗДИППК СЕСИЯ МАЙ- ЮНИ- СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ.pdf
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПГД-АКТУАЛИЗАЦИЯ-2021-2025.pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА 2023-2024.pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГД ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024.pdf
ПЛАН НА ЕКК НА УЧИТЕЛИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ-2023-2024.pdf
ПЛАН НА ЕКК ЗА УЧЕБНАТА 2023- 2024.pdf
ПЛАН ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2023-2024.pdf
ПЛАН ЗА РАБОТА НА УКСПИНТ.pdf
ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024.pdf
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ-2023-2024.pdf
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В ПГД ЗА 2023-2024.pdf
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОДГОТВЕН ИЛИ ИЗВЪРШЕН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ ЗА 2023-2024.pdf
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЕ НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА 2023-2024.pdf
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА УКБППМН.pdf
ПЛАН ЕКК КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА 2023-2024.pdf
ПЛАН ГО И ВЪЗПИТАНИЕ ЗА 2023-2024.pdf
ПЛАН БДП-ЗАПОВЕД ЗА 2023-2024.pdf
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 2023-2024.pdf
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ В ПГД 2023-2024.pdf
ДНЕВЕН РЕЖИМ-КОНСУЛТАЦИИ.pdf
ГОДИШЕН УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР-2023-2024.pdf
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГД-2023-2024.pdf
ЗАПОВЕД ОТНОСНО ЗДИППК ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПГД "ИВАН ВАЗОВ" ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА- АКТУАЛИЗИРАНА
РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ПГД-ИВАН ВАЗОВ
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТНА МРЕЖА ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В ПГД
УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В ПГД
ПРОЦЕДУРА ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ
ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СПРАВЯНЕ С НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА В ПГД
ПЛАН ЗА РАБОТАТ НА УКС ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в ПГД "Иван Вазов"
Правилник за дейността на училището за учебната 2022-2023 година
plan ЕКК klasni.doc
план ЕКК.doc
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ФРИЗЬОРСТВО- 12 - КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ФРИЗЬОРСТВО- 11 - КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ФРИЗЬОРСТВО- 10 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ФРИЗЬОРСТВО- 9 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ФРИЗЬОРСТВО- 8 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 8 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ДЪРВОРЕЗБАРСТВО 12 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО- ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ДСО 10 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ДСО 9 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 11 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ДЪРВОРЕЗБАРСТВО 10 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
Учебен график- „Организация на свободното време на учениците в образователната среда. Промоция на здравето чрез движение. Педагогическите специалисти в полза на личностното развитие на учениците чрез физическа активност в училище“
план за ограничаване ковид19.docx
Етичен кодекс за работа с деца.docx
план ЕКК.doc
план тероризъм- ПГД ИВАН ВАЗОВ.doc
ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник - Копие.docx
Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи.doc
училищна-политиза-за-закрила-на-детето.docx
план за дейността на ПС 2021-22.doc
Pravilnik_ЗБУТ.doc
plan za kontrolnata deinost na direktora.2019-2020г.doc
Фризьорство 12кл.УПП 2021-22г..docx
Фризьорство 11кл.УПП 2021-22г..docx
Фризьорство 10кл.УПП 2021-22г..docx
Фризьорство 9кл.УПП 2021-22г..docx
Фризьорство 8 кл .УПП 2021-22г..docx
Уч. учебен план меб. п-во -10кл.-2021-2022 г..docx
Уч. учебен план дърворезбарство 11кл. 2021-2022г..docx
Уч. учебен план дърворезбарство 9кл. 2021-2022г..docx
мебелно-дуална форма 9кл.УУП -2021-2022г..docx
мебелно-дуална форма 8 кл.УУП -2021-2022г..docx
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
КОМПЛЕКСНИ ЗАНЯТИЯ- 9 И 10 КЛАС 2020-2021 г.
КОМПЛЕКСНИ ЗАНЯТИЯ- 9 И 10 КЛАС 2020-2021 г.
училищен спортен календар 2020-2021.doc
ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник - Копие.docx
СТРАТЕГИЯ2020-2024.docx
План на УКС за справяне с тормоза.docx
ПЛАН КОВИД19.docx
план за ограничаване ковид19.docx
план за квалификационна дейност 2020-2021.doc
план за здравно образование 2019-20г..doc
План за дейността на уч.комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2015-2016г..doc
план за дейността на ПС 2020-21.doc
План за безопасност на движението 2019-2020г..docx
план ЕКК.doc
пл. за гражд. образ. 2020-21т..doc
мерки за повишаване качеството на образованието 2020-2021.doc
етичен кодекс 2020-2021.doc
Годишен план на училището 2020-2021г..doc
Pravilnik_ЗБУТ.doc
plan za kontrolnata deinost na direktora.2019-2020г.doc
plan MO klasni.doc
СЕДМИЧНО РАЗПИС 2019-2020-2-srok.docx
sport kalendar.doc
СЕДМИЧНО РАЗПИС 2019-2020-1 srok.docx
План на УКС за справяне с тормоза.docx
Правилник за вътрешния трудов ред - 2019-2020.doc
правилник за ДУ 2019 -2020.doc
СТРАТЕГИЯ.docx
ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник - Копие.docx
училищен спортен календар.doc
Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи.doc
училищна-политиза-за-закрила-на-детето.docx
план за здравно образование 2018-2019..doc
План за дейността на уч.комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2015-2016г..doc
план за дейността на ПС 2019-20.doc
План за безопасност на движението 2019-2020г..docx
пл. за гражд. образ. 2019-20т..doc
мерки за повишаване качеството на образованието.doc
Етичен кодекс за работа с деца.docx
дневен режим2019-2020.doc
Годишен план на училището 2019-2020г..doc
Pravilnik_ЗБУТ.doc
plan za kontrolnata deinost na direktora.2019-2020г.doc
план МО.doc
План на УКС за справяне с тормоза.docx
Правилник за вътрешния трудов ред - 2019-2020.doc
правилник за ДУ 2019 -2020.doc
СТРАТЕГИЯ.docx
ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник - Копие.docx
училищен спортен календар.doc
Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи.doc
училищна-политиза-за-закрила-на-детето.docx
план за здравно образование 2018-2019..doc
План за дейността на уч.комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2015-2016г..doc
план за дейността на ПС 2019-20.doc
План за безопасност на движението 2019-2020г..docx
пл. за гражд. образ. 2019-20т..doc
мерки за повишаване качеството на образованието.doc
Етичен кодекс за работа с деца.docx
дневен режим2019-2020.doc
Годишен план на училището 2019-2020г..doc
Pravilnik_ЗБУТ.doc
plan za kontrolnata deinost na direktora.2019-2020г.doc