ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Документи

 
 

Учебен график- „Организация на свободното време на учениците в образователната среда. Промоция на здравето чрез движение. Педагогическите специалисти в полза на личностното развитие на учениците чрез физическа активност в училище“

 КОМПЛЕКСНИ ЗАНЯТИЯ- 9 И 10 КЛАС 2021-2022г

План за контролната дейност на директора 2022-2023г.doc

 

Правилник_ЗБУТ 2022-2023.doc

План COVID-19

 
  Годишен план на училището 2022-2023г.doc  
  Дневен режим 2022-2023.doc  
  Етичен кодекс за работа с деца  2022-2023.docx  
  Мерки за повишаване качеството на образованието2021-2022г.doc  
  План за гражд. образ. 2022-2023.doc  
  План за безопасност на движението 2022-2023.docx  
  План за дейността на ПС 2022-2023doc    
 

План за дейността на уч.комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

2022-2023.doc

Правилник за Дейността на училището за учебната 2022-2023 година

 
  План за здравно образование 2022-2023г.doc  
  Училищна-политика-за-закрила-на-детето 2022-2023.docx  
  Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи 2022-2023.doc  
  Училищен спортен календар 2022-2023.doc  
  ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник.docx  
  ОТЧЕТ СТРАТЕГИЯ 2022-2023.docx  
  Правилник за ДУ 2022-2023.doc  
  Правилник за вътрешния трудов ред 2022-2023.doc  
  План на УКС за справяне с тормоза 2022-2023docx  
  План ЕКК 2022-2023.doc  
  plan za kontrolnata deinost na direktora.2022-2023.doc  
 

Годишен план на училището 2022-2023.doc

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТГИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ПГД "ИВАН ВАЗОВ"

План на ЕКК на класните ръководители

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в ПГД "Иван Вазов"

ПЛАН ЗА РАБОТАТ НА УКС ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА

ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СПРАВЯНЕ С НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА В ПГД

ПРОЦЕДУРА ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В ПГД

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТНА МРЕЖА ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В ПГД

 

 

Прикачени документи

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ЗДИППК ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПГД "ИВАН ВАЗОВ" ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА- АКТУАЛИЗИРАНА
РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ПГД-ИВАН ВАЗОВ
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТНА МРЕЖА ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В ПГД
УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В ПГД
ПРОЦЕДУРА ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ
ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СПРАВЯНЕ С НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА В ПГД
ПЛАН ЗА РАБОТАТ НА УКС ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в ПГД "Иван Вазов"
Правилник за дейността на училището за учебната 2022-2023 година
plan ЕКК klasni.doc
план ЕКК.doc
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТГИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ПГД "ИВАН ВАЗОВ"
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ФРИЗЬОРСТВО- 12 - КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ФРИЗЬОРСТВО- 11 - КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ФРИЗЬОРСТВО- 10 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ФРИЗЬОРСТВО- 9 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ФРИЗЬОРСТВО- 8 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 8 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ДЪРВОРЕЗБАРСТВО 12 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО- ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ДСО 10 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ДСО 9 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 11 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ДЪРВОРЕЗБАРСТВО 10 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
Учебен график- „Организация на свободното време на учениците в образователната среда. Промоция на здравето чрез движение. Педагогическите специалисти в полза на личностното развитие на учениците чрез физическа активност в училище“
план за ограничаване ковид19.docx
Етичен кодекс за работа с деца.docx
план ЕКК.doc
план тероризъм- ПГД ИВАН ВАЗОВ.doc
ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник - Копие.docx
Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи.doc
училищна-политиза-за-закрила-на-детето.docx
план за дейността на ПС 2021-22.doc
Pravilnik_ЗБУТ.doc
plan za kontrolnata deinost na direktora.2019-2020г.doc
Фризьорство 12кл.УПП 2021-22г..docx
Фризьорство 11кл.УПП 2021-22г..docx
Фризьорство 10кл.УПП 2021-22г..docx
Фризьорство 9кл.УПП 2021-22г..docx
Фризьорство 8 кл .УПП 2021-22г..docx
Уч. учебен план меб. п-во -10кл.-2021-2022 г..docx
Уч. учебен план дърворезбарство 11кл. 2021-2022г..docx
Уч. учебен план дърворезбарство 9кл. 2021-2022г..docx
мебелно-дуална форма 9кл.УУП -2021-2022г..docx
мебелно-дуална форма 8 кл.УУП -2021-2022г..docx
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
КОМПЛЕКСНИ ЗАНЯТИЯ- 9 И 10 КЛАС 2020-2021 г.
КОМПЛЕКСНИ ЗАНЯТИЯ- 9 И 10 КЛАС 2020-2021 г.
училищен спортен календар 2020-2021.doc
ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник - Копие.docx
СТРАТЕГИЯ2020-2024.docx
План на УКС за справяне с тормоза.docx
ПЛАН КОВИД19.docx
план за ограничаване ковид19.docx
план за квалификационна дейност 2020-2021.doc
план за здравно образование 2019-20г..doc
План за дейността на уч.комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2015-2016г..doc
план за дейността на ПС 2020-21.doc
План за безопасност на движението 2019-2020г..docx
план ЕКК.doc
пл. за гражд. образ. 2020-21т..doc
мерки за повишаване качеството на образованието 2020-2021.doc
етичен кодекс 2020-2021.doc
Годишен план на училището 2020-2021г..doc
Pravilnik_ЗБУТ.doc
plan za kontrolnata deinost na direktora.2019-2020г.doc
plan MO klasni.doc
СЕДМИЧНО РАЗПИС 2019-2020-2-srok.docx
sport kalendar.doc
СЕДМИЧНО РАЗПИС 2019-2020-1 srok.docx
План на УКС за справяне с тормоза.docx
Правилник за вътрешния трудов ред - 2019-2020.doc
правилник за ДУ 2019 -2020.doc
СТРАТЕГИЯ.docx
ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник - Копие.docx
училищен спортен календар.doc
Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи.doc
училищна-политиза-за-закрила-на-детето.docx
план за здравно образование 2018-2019..doc
План за дейността на уч.комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2015-2016г..doc
план за дейността на ПС 2019-20.doc
План за безопасност на движението 2019-2020г..docx
пл. за гражд. образ. 2019-20т..doc
мерки за повишаване качеството на образованието.doc
Етичен кодекс за работа с деца.docx
дневен режим2019-2020.doc
Годишен план на училището 2019-2020г..doc
Pravilnik_ЗБУТ.doc
plan za kontrolnata deinost na direktora.2019-2020г.doc
план МО.doc
План на УКС за справяне с тормоза.docx
Правилник за вътрешния трудов ред - 2019-2020.doc
правилник за ДУ 2019 -2020.doc
СТРАТЕГИЯ.docx
ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник - Копие.docx
училищен спортен календар.doc
Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи.doc
училищна-политиза-за-закрила-на-детето.docx
план за здравно образование 2018-2019..doc
План за дейността на уч.комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2015-2016г..doc
план за дейността на ПС 2019-20.doc
План за безопасност на движението 2019-2020г..docx
пл. за гражд. образ. 2019-20т..doc
мерки за повишаване качеството на образованието.doc
Етичен кодекс за работа с деца.docx
дневен режим2019-2020.doc
Годишен план на училището 2019-2020г..doc
Pravilnik_ЗБУТ.doc
plan za kontrolnata deinost na direktora.2019-2020г.doc