ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики - 2"

 

sf.mon.bg

https://mon.bg/bg/101025

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Обща информация за проекта

       На 19.08.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ между Министерството на образованието и науката  -  конкретен бенефициент, и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“(ОП НОИР) 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на

бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“. Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Продължителността на проекта е 29 месеца. Основна цел. Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

          Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

          Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Териториален обхват и финансови източници:

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Допустими дейности:

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

Представители на целевата група:

Допустимите целеви групи по проекта са:

 • Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
 • Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
 • Наставници от организациите-работодатели;
 • Представители на бизнеса и науката

Заложени индикатори за изпълнение:

 • Ученици, участващи в дейности по практическо обучение в реална работна среда- 11 649;
 • Ученици участващи в дейности по практическо обучение, в подкрепа на професионалното образование в направления от приоритетно значение за икономиката - 2 523; 
 • Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение - 172;
 • Създадени учебно-тренировъчни фирми (УТФ) – 344;
 • Представители от бизнеса и науката, привлечени при провеждането на

практически обучения за създаване и функциониране на УТФ - 172;

 • Училища, осъществяващи професионална подготовка, участвали в дейности по операцията - 300;
 • Дял на завършилите ученици, преминали ученическа практика в реална работна среда по проекта, които са започнали работа до 6 месеца след завършването си, спрямо завършили ПОО ученици – 12%;
 • Степен на удовлетвореност на учениците, преминали ученическа практика, от придобитите знания и умения и на учителите, привлечените представители от бизнеса и науката, работодателите от придобитите знания и уменията на учениците, преминали ученическа практика.

Заложено е минимум 50% от създадените учебно-тренировъчни фирми (УТФ) да поканят представители от бизнеса и науката за обучение.

 ПГД "Иван Вазов"

 

Ученически практики-2, 2022/2023 г.

Успешен финал на Проект „ Ученически практики“ в

ПГД „ Иван Вазов “

За втора поредна година ПГД „ Иван Вазов“ участва в Проект

„ Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“.

В проекта бяха обхванати ученици от специалността „Мебелно производство“ с наблюдаващ учител инж. Катя Даскалова и им бе дадена възможност да приложат наученото в реална работна среда във фирмата

„Касто Чеарс“ ООД- гр. Велинград.

По време на практиката учениците спазваха трудовата дисциплина и работиха добре в екип, проявиха инициативност и професионализъм при изпълнението на поставените задачи от наставниците.

Старши експерт по професионално образование и обучение към РУО-Пазарджик Васвие Мехмедова посети фирмата- партньор и се увери в професионалните умения на учениците.

За положения труд и участието си в проекта, учениците от 11а клас Радко Гайтанов и Ангел Янев получиха удостоверения за проведена практика на реално работно място.