ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Проект „Подкрепа за успех“

                 Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

         Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

        В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Специфичен индикатор за процедурата „Подкрепа за успех“:

• Ученици в риск от отпадане от образователната система, включени в дейности по процедурата

Очакван резултат:

• Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия брой ученици – не повече от 1,43%

Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:

  • ученици в риск от отпадане;
  • ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
  • ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
  • педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).

МОН разработи Методология за определяне на училищата, които ще участват в проекта:

Към момента на стартиране в проекта – 28.02.2019 г. в изпълнението на дейностите ще бъдат включени 1 652 училища, от които 885 с висока концентрация на ученици от уязвими групи, а 767 училища с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи са определени по следните допълнителни критерии:

  1. Брой ученици с над 100 извинени и над 10 неизвинени отсъствия;
  2. Резултати от НВО по български език и литература;
  3. Резултати от НВО след VII клас по математика;
  4. Резултати от задължителния държавен изпит по български език и литература след XII клас.

 

Дейност 2. Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа

Около 10 500 учители ще бъдат обучени как да идентифицират навреме учениците в риск.

Обученията на педагогическите специалисти са насочени към повишаване на професионалната им компетентност за идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за прилагане на диференциран подход при определяне на потребностите на учениците от допълнително обучение като част от общата подкрепа за личностното им развитие.

В рамките на обученията педагогическите специалисти ще се запознаят със спецификата на инструментариума за идентифициране на пропуските и затрудненията при усвояването на учебното съдържание за различни групи ученици в различни етапи на образование и за овладяване на техники за работа с учениците за преодоляване на пропуските и затрудненията им в обучението. Целта е повишаване на мотивацията на учениците за обучение и задържането им в образователната система.

Обученията ще са отворени за всички желаещи педагогически специалисти, които ще прилагат инструментариума в училищата, включени в проекта. Включването на педагогическите специалисти в обученията е чрез прилагане на принципите за доброволно участие и за подбор на ниво „училище“.

 ​

ГРУПИ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2021 / 2022Г.

# Дейност / Име Учебен предмет / Направление Тип занимание      
1

"Искам да знам"

Надежда Петрова Мичева-Гогова

Български език и литература Допълнителни обучения във втори гимназиален етап      
2

"Искам да успея"

Елена Юлиева Мишева

Български език и литература Допълнителни обучения 1 - 10 клас      
3

"Математиката - и лесна и трудна"

Славка Жекова Жекова

Математика Допълнителни обучения 1 - 10 кла

ГРУПИ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2020 / 2021Г.

# Дейност / Име Учебен предмет / Направление Тип занимание      
1

"Искам да знам"

Надежда Петрова Мичева-Гогова

Български език и литература Допълнителни обучения във втори гимназиален етап      
2

"Искам да успея"

Елена Юлиева Мишева

Български език и литература Допълнителни обучения 1 - 10 клас      
3

"Математиката - и лесна и трудна"

Славка Жекова Жекова

Математика Допълнителни обучения 1 - 10 клас      
4

Искам да знам

Надежда Петрова Мичева-Гогова

Български език и литература Допълнителни обучения 1 - 10 клас      
5

Искам да успея

Елена Юлиева Мишева

Български език и литература Допълнителни обучения 1 - 10 клас      
6

Математиката - и лесна, и трудна

Славка Жекова Жекова

Математика Допълнителни обучения 1 - 10 клас      
7

Технологията е важна за моята професия

 Татяна Верчова Керина

Технологии и машини в мебелното производство Допълнителни обучения 1 - 10 клас  

 

 

ГРУПИ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2019 / 2020Г.

# Дейност / Име Учебен предмет / Направление Тип занимание      
1

Аз знам и мога по матеатика

Славка Жекова Жекова

Математика Допълнителни обучения 1 - 10 клас      
2

ЗНАМ И МОГА

Славка Жекова Жекова

Математика Допълнителни обучения 1 - 10 клас      
3

ИСКАМ ДА ЗНАМ

Надежда Петрова Мичева-Гогова

Български език и литература Допълнителни обучения 1 - 10 клас      
4

Искам да знам

Надежда Петрова Мичева-Гогова

Български език и литература Допълнителни обучения 1 - 10 клас      
5

ИСКАМ ДА УСПЕЯ

 Елена Юлиева Мишева

Български език и литература Допълнителни обучения 1 - 10 клас      
6

Искам да успея

 Елена Юлиева Мишева

Български език и литература Допълнителни обучения 1 - 10 клас

ГРУПИ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2018 / 2019Г.

# Дейност / Име Учебен предмет / Направление Тип занимание      
1

"Искам да знам"

Надежда Петрова Мичева-Гогова

Български език и литература Допълнителни обучения 1 - 10 клас      
2

"Искам да успея"

 Елена Юлиева Мишева

Български език и литература Допълнителни обучения 1 - 10 клас      
3

"С любов към математиката"

Славка Жекова Жекова

Математика Допълнителни обучения 1 - 10 клас