ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Проекти

Представяне на ПГД"Иван Вазов",гр.Велинград, в най-духовния град Габрово.Национални дни на ученето през целия живот-EPELE-EРАЗЪМ+
 

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ (mon.bg)

През учебната 2019-2020 година по ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" бяха сформирани три групи от 8, 9 и 10 клас.  Ръководители на групите: г-жа Елена Мишева, г-жа Надежда Мичева- Гогова и инж. Славка Жекова

През учебната 2019-2020 година по ПРОЕКТ "ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ" бяха сформирани четири групи от 8, 9, 10 и 11 клас. Ръководители на групите: г-жа Вера Алексиева, г-жа Антоанета Нанкова, г-н Альоша Кадьов и инж. Славка Жекова

През учебната 2020-2021 година по ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" бяха сформирани пет групи от 8, 9, 10 и 11клас. Ръководители на групите: г-жа Елена Мишева, г-жа Надежда Мичева- Гогова, г-н Альоша Кадьов, инж. Славка Жекова и инж. Татяна Керина.

През учебната 2021-2022 година по ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" бяха сформирани три групи от 10, 11 и 12 клас. Ръководители на групите: г-жа Елена Мишева, г-жа Надежда Мичева- Гогова и инж. Славка Жекова.