ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Проект STEM и ВОСК

Предстои ни интересно лято - ще изграждаме нашия СТЕМ център по договор BG-RRP-1.015-0150 "Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи на стойност 252 414,04 лв. по Механизма за възстановяване и устойчивост. Предвижда се изграждането на кабинети по Природни науки, Математика и информатика, 3D дизайн и прототипиране. Реализирането на проекта има за цел повишаване мотивацията на учениците, на образователните резултати и придобиване на ключови компетентности и умения.
Модерното образование може да се случи само с адекватна материална база! Затова и тези инвестиции са толкова важни.

Какво трябва да знаем за STEM?

STEM е един от подходите, които могат да ви помогнат да постигнете интеграцията на теорията в

практиката, да създадете среда, в която детето ще бъде свой собствен учител, изследовател и

пътешественик в областите на науката.

Какво означават термините STEM?

STEM /Science, Technology, Engineering, Math/ най-общо означава Наука, Технология, Инженерство, Математика. Подходът STEM обаче е много повече от „залепване“ на понятията заедно. Това е философия на образованието, която обхваща преподавателски умения и учебни предмети по начин, който прилича на реалния живот.

Като учебна програма STEM е основана на идеята за фокусирано обучение по четирите направления – наука, технология, инженерство, математика – в интердисциплинарен и приложен подход. Вместо да се преподават четирите дисциплини като отделни и дискретни предмети, тя ги интегрира в последователна парадигма на обучение, базирана на реално приложение.

Това, което отличава STEM от традиционното образование и наука е смесената учебна среда и демонстрира на учениците как научният метод може да бъде приложен в ежедневието. STEM отчита факта, че непрекъснатия напредък на технологиите променя начина, по който децата учат, свързват се с другите и взаимодействат по между си всеки ден.

STEM обхваща 4-те принципа, идентифицирани като ключови в образованието на 21-ви век: творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация.

Най-важното е, че чрез включване на изследователски принципи и силно адаптивна рамка, която да отговаря на различните нужди на учениците, STEM помага да се насърчи любов към ученето. А най-важният подарък, който образованието трябва да даде на ученика е любов към ученето.

Ползите от STEM образованието

Чрез интегриране на дейностите по STEM в учебните области на децата се предоставя възможност за развитие на умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се прагматична и технологична среда. Уменията, разработени чрез STEM им осигурява стабилна основа за успех, както в училище, така и в реалния живот. Учениците развиват ключови умения като:

  • Творческо мислене;

  • Критичен анализ;

  • Работа в екип;

  • Инициатива;

  • Общуване;

  • Математическа грамотност.


Измежду 40 училища, подали документи по процедура

"Концепция за STEM среда"-BG-RRP-1.017-S41. ПГД "Иван Вазов" се класира на 5 място!

Сключени са договори с изпълнител за СМР и се организира, и планира старта на СМР.