ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Проект "Успех за теб"

ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

Стартиралият нов проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027,  съфинансирана от ЕС,

ще даде възможност на училищата с комплекс от дейности да се помогне на учениците да подобрят

образователните си резултати. По-голямата продължителност на проекта – 5 години, ще позволи по-добро

усвояване на придобитите умения и постигане на по-добър ефект.

Поставя се акцент върху общата и допълнителна подкрепа за ученици в риск от отпадане, както и

върху обученията по български език и литература на ученици с цел успешното им представяне на

националните външни оценявания, но и на държавните зрелостни изпити.

Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците

за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

Специфични цели на проекта:

  • подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми, и намаляване дела на преждевременно напусналите училище;
  • повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви;
  • изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното образование;
  • повишаване капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители.

Дейностите по проекта, в които участва ПГД "Иван Вазов" са:

         Дейност 1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие

        Дейност 4. Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование

        В училище са създадени три групи обща подкрепа. 

1

Елена Мишева

Ръководител на група/Дейност 4

2

Надежда Мичева-Гогова

Ръководител на група/Дейност 4

3

Славка Жекова

Ръководител на група/Дейност 4

4

Татяна Керина

Координатор/Дейност 4